INFORMATIETECHNOLOGIE

Informatietechnologie brengt organisaties veel. Produktiviteit, eenvoudiger samenwerken, inzicht in bedrijfsvoering en sinds het internet compleet nieuwe business modellen en samenwerkingen met klanten. Informatietechnologie (IT*) stelt organisaties voor het eerst in staat om het creëren van strategische waarde te combineren met kostenverlagingen. Toch wordt IT in veel bedrijven facilitair beleefd. 'IT is als een auto: het moet het gewoon doen' en 'IT doesn't matter', vinden veel mensen.

Succesvolle introducties van nieuwe technologieën kenmerken zich door een sterke focus op de adoptie door mensen. De mate waarin een innovatie wordt geadopteerd door organisaties wordt beïnvloed door in grote lijnen vijf zaken. In de eerste plaats eigenschappen van de innovatie zoals het relatieve voordeel voor mensen, inpasbaarheid in de organisatie, zichtbaarheid en dergelijke. Daarnaast de manier waarop de innovatiebeslissing is genomen, de kanalen waarlangs over de innovatie wordt gecommuniceerd en de normen en mate van interconnectie in de organisatie. Tenslotte speelt de zogeheten 'change agent' een cruciale rol. Succesvol introduceren van technologie gaat dus maar zeer ten dele over technologie.

Het managen, ontwikkelen en bedienen van informatietechnologie is een vak, een heel respectabel en een mooi vak voor degene die ervan houdt. Het vak wordt echter steeds complexer en is voor veel mensen ondoordringbaar door het specifieke jargon. Toch stelt informatietechnologie organisaties nog steeds in staat om strategisch voordeel te behalen in de markt. Dat uit zich in sneller leveren, lagere voorraden, een hogere klantentrouw etc. De strategische waarde van het beheren van bestaande technologie neemt in organisaties af met de mate waarin zij standaardiseren uit overwegingen van kosten en schaarste aan specifieke kennis. De impact van niet of slecht functioneren van informatietechnologie is enorm. Beheren zou je dus moeten managen op kosten en risico, en vernieuwing op strategische waardecreatie. Dit vereist een intelligent en multidisciplinair leiderschap, wat op gespannen voet staat met een facilitaire manier van besturen van informatietechnologie.

Het aantal jonge mensen dat jaarlijks in informatica of informatiekunde afstudeert aan hogescholen en universiteiten is buitengewoon laag. Toch hebben we deze mensen hard nodig om onze bedrijven en organisaties draaiende te houden en te verbeteren. In India is de kwaliteit van hoger geschoold IT personeel hoog en zijn veel jonge mensen juist in het vak geïnteresseerd. De IT industrie en grotere bedrijven reageren daarop door in een rap tempo technische kennis en vaardigheden te verplaatsen naar hun bedrijfsonderdelen in dat land. Bij sommige internationale IT bedrijven is de India business unit al enige jaren de grootste van de groep. Veel organisaties staan nu voor de opgave om complexe uitbestedingen inclusief samenwerking met mensen in India te leren managen: gestructureerd communiceren, kennisoverdracht, taal, cultuurverschillen. Outsourcing en offshoring zijn competenties die nog maar enige jaren oud zijn, en waar nog steeds veel leergeld in wordt betaald.

 

 

(*Noot: onder IT beschouwen wij als vanzelfsprekend informatie- en communicatietechnologie. Het apart zichtbaar maken van communicatietechnologie in de afkorting ICT is een specifiek Nederlandse gewoonte. Omdat IT een internationaal vakgebied is, hanteren wij het internationaal meest gebruikte begrip voor deze verzameling van technologieën, en dat is IT.)